Home > Ban MV-ĐoànThể, Liên HĐGM, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu, VănKiện > Phần I: Khái Niệm Về Hội Thánh Theo Va-Ti-Can II

Phần I: Khái Niệm Về Hội Thánh Theo Va-Ti-Can II

24/06/2018

Ủy Ban Giáo Dân
Hội đồng Giám Mục Việt Nam

Phần I: KHÁI NIỆM VỀ HỘI THÁNH THEO VA-TI-CAN II

 

Bài 01 : CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA

Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô.  (Ep 1:4-5)

Thượng Hội Đồng đặc biệt triệu tập vào năm 1985, nhân kỷ niệm đúng 20 năm Công Đồng Va-ti-can II đã xác định: Giáo Hội học về hiệp thông là ý tưởng chính yếu và nền tảng của các văn kiện Công Đồng, đặc biệt hiến chế Lumen Gentium. Quả vậy, yếu tồ hiệp thông của Đoàn Dân Thiên Chúa chính là đặc điểm của Hội Thánh, một tập thể mang tính lịch sử được qui tụ trong Chúa Thánh Thần, lấy chính Chúa Ban Ngôi là bản gốc, được tạo thành theo hình ảnh trung thực của Chúa Ki-tô Giê-su, trong đó các phần tử tuy nhiều nhưng làm thành một thân thể duy nhất là chính đức Ki-tô.

Theo hiến chế Lumen Gentium (Ánh Sáng Muôn Dân) của Công Đồng thì Hội Thánh chính là Đoàn Dân Chúa được quy tụ trong Thánh Thần, có bổn phận chính là loan truyền Tin Mừng của Chúa Giê-su cho trần gian. Trong Hội Thánh này mọi người được liên kết bền chặt với nhau để trở nên một nhiệm thể duy nhất là thân thể của Đức Giê-su Ki-tô, tiếp tục chương trình loan báo Tin Mừng và Cứu Chuộc cho trần gian.

–        Hội Thánh là Cộng Đoàn Dân Chúa

Sự gắn kết của thân thể này, sự đoàn kết của đoàn dân này được tất cả mọi phần tử quan tâm, xây dựng và bảo vệ, cả nơi yếu tố nhân loại lẫn thần linh của Hội Thánh, trong tất cả sự Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền của Hội Thánh. Chúng ta chỉ có thể thành công trong việc loan báo Đức Ki-tô cho thế giới một khi trung thành với tính cách đoàn dân linh thánh này. Trong Hội Thánh này, Chúa Thánh Thần ban cho mỗi chúng ta những ân điển mang nét cá nhân hầu làm cho ta trở nên đúng theo hình ảnh Đức Ki-tô mà ta được tạo thành. Chúng ta sử dụng các ân huệ này để kiến tạo nên một cộng đoàn Dân Chúa, một cộng đoàn Tin Mừng sâu xa và mang sứ mệnh rao giảng Tin Mừng cho con người trần thế (xem 1 Cr 12:12). Trong nội dung đó, Hội Thánh Công Giáo trở thành dấu chỉ hiệp nhất và bí tích cứu độ cho toàn thể con nhân loại. Hơn nữa Thiên Chúa cứu độ chúng ta không những trong tư cách cá nhân mỗi người, mà trong tư cách một cộng đoàn Dân Thiên Chúa hiệp nhất.

–        Hội Thánh mang tính Phẩm trật

Đức Ki-tô đã trao phó cho các tông đồ sứ mạng dẫn dắt Hội Thánh, đứng đầu là Phê-rô. Các Giám Mục là những người kế vị các tông đồ; các ngài liên kết với Đức Thánh Cha, đấng kế vị thánh Phê-rô để tiếp tục thi hành sứ mạng này cho tới tận cùng thế giới, cả về không gia lẫn thời gian.  Hội Thánh của Đức Ki-tô là phẩm trật dựa trên truyền thống vững chắc của Kinh Thánh và Tông truyền; tuy nhiên chúng ta cần có thêm vài giải thích rõ hơn về tính phẩm trật của Hội Thánh. Nếu trước đây người ta quan niệm phẩm trật như một tổ chức chặt chẽ trên dưới theo hình ảnh của một quả núi hay kim tự tháp, trong đó các chức sắc giữ vai trò đỉnh núi hay chóp ngọn tháp, trong khi giáo dân chỉnh là những thành phần dưới chân núi hay đáy ngọn tháp, thì trong quan niệm hiệp thông của Va-ti-can II, Hội Thánh như một vòng tròn đồng tâm vừa hội tụ vừa lan tỏa, trong đó tâm của vòng tròn chính là Đức Ki-tô và vị đại diện của Ngài mà tất cả mọi phần tử trong vòng tròn dầu ở bất cứ vị trí nào đều phải qui hướng về. Vòng tròn này chỉ có thể trở nên chặt chẽ nhưng đồng thời có sức lan tỏa mãnh liệt và rộng khắp nếu mọi phần tử đều hướng tâm. Vai trò chính yếu của hàng giáo phẩm, do đó, là qui tụ toàn thể Hội Thánh về Đức Ki-tô qua việc ban phát bí tích và cử hành phụng vụ, và không ngừng liên kết các phần tử trong Hội Thánh với Tin Mừng.

–        Ki-tô Hữu Giáo Dân

Trong vòng tròn đồng tâm này, Ki-tô hữu Giáo dân chính là sức sống của Hội Thánh mang Tin Mừng của Chúa đến cho trần gian và thế giới. Sau khi đã liên kết sâu xa với Đức Ki-tô và nhận được sức sống của Ngài qua vai trò của các phẩm trật, giáo dân rao giảng Tin Mừng bằng cuộc sống cụ thể của họ. Mỗi người trong số họ điều nhận được một ơn gọi khác biệt và độc đáo để trình bày tình yêu của Thiên Chúa cho người khác. Chính ân điển mà mỗi người nhận được này xác định con đường riêng mà mỗi Ki-tô giáo dân cần tiến bước trong Hội Thánh và trên thế giới. Ân điển đó đã được trao ban từ ngày lãnh nhận Phép Rửa ban Thánh Thần mà mỗi người nhận được như hồng ân của Chúa trao phó cho. Chúng ta có thể nói: Đoàn Dân Chúa không thể chu toàn được sứ mệnh nòng cốt Tin Mừng hóa trần gian nếu các Ki-tô hữu không sống xứng đáng vại trò chủ chốt của mình tức liên kết mật thiết với Đức Ki-tô hầu lan tỏa. Chính vì thế mà sắc lệnh Ad Gentes (Đi Tới Muôn Dân) của Công Đồng đã khảng định cách mạnh mẽ rằng: “Giáo Hội chưa thật sự được thiết lập, chưa sống đầy đủ, cũng chưa là dấu chỉ tuyệt hảo của Chúa Ki-tô giữa loài người, nếu tầng lớp giáo dân chưa sống đúng với danh nghĩa mình.” (AD 18)

Ta có thể tóm lược khái niệm về Hội Thánh – Đoàn Dân Chúa hiệp thông, theo công thức sau đây: Hội Thánh là một Đoàn Dân có các mẫu số chung là:

–        Thủ lãnh của mình là Đức Ki-tô
–        Sức sống của mình là Chúa Thánh Thần
–        Phẩm giá của mình là Đoàn Dân Thiên Chúa được cứu chuộc
–        Sứ mạng đối nội là gắn bó với Đức Ki-tô và Tin Mừng của Người
–        Sứ mạng đối ngoại là rao truyền Tin Mừng cho muôn dân để qui tụ muôn loài và toàn thể nhân loại về Đức Ki-tô

Kết Luận: Ta có thể tóm tắt như sau: trong Hội Thánh hai lực lượng giáo phẩm và giáo dân – một có tác vụ chính yếu là thánh hóa, một có nhiệm vụ chính yếu là đi vào trần gian và qui tụ nhân loại về cho Đức Ki-tô – cần tương tác với nhau cách hài hòa và chặt chẽ. Nếu thiếu một trong hai lực lượng này hoặc nếu không có tương tác cách bền chặt thì Hội Thánh không thể là mình như Đức Giê-su mong muốn, và cũng không thể chu toàn sứ mệnh mà mình được trao phó.

Linh mục Gioan Nguyễn Văn Ty SBD

Câu hỏi gợi ý:

– Bạn thường nhìn Hội Thánh theo hình ảnh nào: kim tự tháp hay vòng tròn?  Và bạn nghĩ phần đa các giáo dân Việt Nam nhìn theo hình ảnh nào?

– Bạn có thật sự tự hào về tác vụ chuyên biệt của Ki-tô hữu giáo dân trong Hội Thánh không, và bạn có thật sự lưu tâm thể hiện tác vụ chuyên biệt này không?

NGUỒN: Ủy Ban Giáo Dân
Hội đồng Giám Mục Việt Nam
GPKONTUM (24/06/2018) KONTUM
%d bloggers like this: