Archive

Archive for 08/07/2018

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Tháng 7 2018: Cầu Cho Các Linh Mục

08/07/2018 Leave a comment

 

Nguồn: Vietvatican.net
GPKONTUM (08/07/2018) KONTUM