Home > Ban MV-ĐoànThể, Ban Phụng Vụ, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức > Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Bằng Tiếng Ba-na

Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Bằng Tiếng Ba-na

10/07/2018

Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Bằng Tiếng Ba-na

XIN CLICK VÀO

Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Bằng Tiếng Ba-na

 

 

 

GPKONTUM (10/07/2018) KONTUM

%d bloggers like this: