Archive

Archive for 22/07/2018

Giáo Xứ La-Sơn Lãnh Hồng Ân Chúa Thánh Thần

22/07/2018 Leave a comment

ĐỨC CHA ALOISIO BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC 106 CON EM GIÁO XỨ LA SƠN 
VÀO 20/07/2017

 

Ad Gentes KT
GPKONTUM (22/07/2017) KONTUM