Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức > Dòng Kín Cát Minh Kontum Mừng Bổn Mạng Kính Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-Su Năm 2018

Dòng Kín Cát Minh Kontum Mừng Bổn Mạng Kính Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-Su Năm 2018

03/10/2018

DÒNG KÍN CÁT MINH KON TUM MỪNG BỔN MẠNG
KÍNH THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU- NĂM 2018

Chiều ngày 1.10.2018, dòng kín Cát Minh Kon Tum mừng bổn mạng kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Đức Cha Alôsiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế, Cha sở Hòa Phú Louis Nguyễn Quang Hoa, Cha trưởng ban truyền thông Gioakkim Nguyễn Hoàng Sơn, Cha Simon Bình và Cha Batôlômêô Phước đồng tế. Người dự lễ ngồi kín cả nhà thờ, phần lớn là giáo dân Hòa Phú, Ninh Đức, và anh chị em Giarai các làng chung quanh.

 

XIN CLICK VÀO


DÒNG KÍN CÁT MINH KON TUM MỪNG BỔN MẠNG

GPKONTUM (03/10/2018) KONTUM

%d bloggers like this: