Home > Audio Bài Giảng, BàiGiảng, Giáo Phận KonTum, TinTức, Video Bài Giảng > Làm Phép Nhà Thờ Mới Giáo Họ Kon Trang Kơla, Giáo Xứ Kon Trang Mơnei

Làm Phép Nhà Thờ Mới Giáo Họ Kon Trang Kơla, Giáo Xứ Kon Trang Mơnei

17/11/2018

Làm Phép Nhà Thờ Mới Giáo Họ Kon Trang Kơla, Giáo Xứ Kon Trang Mơnei, Giáo Phận Kontum

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH
XIN CLICK VÀO

NHÀ THỜ GIÁO HỌ KON TRANG KOLA

 

GPKONTUM (17/11/2018) KONTUM

%d bloggers like this: