Archive

Archive for 19/11/2018

Thiệp Mời Kỷ Niệm Mừng 60 Năm Thành Lập Giáo Xứ Đức Hưng

19/11/2018 Leave a comment

Thiệp Mời Kỷ Niệm Mừng 60 Năm Thành Lập Giáo Xứ Đức Hưng
– Giáo Hạt Chư Prong Giáo Phận Konrum

 

GPKONTUM (19/11/2018) KONTUM