Archive

Archive for 30/11/2018

Cha Tổng Đại Diện Nguyễn Vân Đông Giáo Phân Kontum Chia Sẻ Lời Chúa Trong Thánh Lễ Tạ Ơn 30.11.2018

30/11/2018 Leave a comment

Cha Tổng Đại Diện Nguyễn Vân Đông Chia Sẻ Lời Chúa
và  Một Số Hình Sinh Hoạt
Sáng Thứ Sáu Ngày 30.11.2018
Sáng 30.11.2018, Giáo xứ Phương Quí-Kon Hngo Kơtu Cùng Hiệp Dâng Thánh Lễ và Dâng Lời Tạ Ơn Thiên Chúa Đã Thương Ban Cho Giáo Xứ Được 3 Nữ Tu Người Dân Tộc Vừa Khấn Trọn Trong Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Vào Ngày 27/11/2018 Vừa Qua. Thánh Lễ Tạ Ơn Được Cha Tổng Đại Diện Phê-Rô Nguyễn Vân Đông Chủ Tế, Cùng Với 5 Linh Mục Đồng Tế , Đông Đảo Nữ Tu, Tín Hữu Kinh Cũng Như Dân Tộc. Cha Tổng Đã Chia Sẻ Lời Chúa Được Ghi Nhận Trọng Đoạn Video Clip Sau Đây.

 

Nguồn: adgentes kt
Xuất bản 29 thg 11, 2018

MỘT SỐ HÌNH

XIN BẤM VÀO

NHỮNG KIỂU HÌNH LỄ TẠ ƠN

 

GPKONTUM (30/11/2018) KONTUM

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Kon Gung 29.11.2018

30/11/2018 Leave a comment

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Kon Gung 29.11.2018
Bài Giảng Của Đức Giám Mục.
Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục chủ té và giảng về ý nghĩa Thánh lễ “đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ”; có 20 linh mục đông tế, đông đảo tu sĩ năm nữa, tín hữu kinh cũng như dân tộc.
Ban mục vụ truyền thông xin giới thiệu bải chia sẻ Lời Chúa của Đức Giám mục sau đây.

 

XIN BẤM VÀO ĐÂY

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

GPKONTUM (30/11/2018) KONTUM