Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Tại Phần Mộ Mới Của Cha Bề Trên Combes Do Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị Chủ Tế

Thánh Lễ Tại Phần Mộ Mới Của Cha Bề Trên Combes Do Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị Chủ Tế

26/01/2019

Thánh Lễ tại phần mộ mới của Cha Bề Trên Combes
do Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị chủ tế
tại Kon Kơxâm, ngày 24/01/2019.

 

NGUỒN: adgentes kt
Published on Jan 25, 2019
GPKONTUM (26/1/2019) KONTUM

%d bloggers like this: