Archive

Archive for 30/01/2019

Mộ Bok Bê

30/01/2019 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu bài thơ của (thợ thơ)

có bút danh ALLÔ sau đây:

 

MỘ BOK BÊ

Truyền giáo Tây Nguyên với Bok Do
Đức Cha Kuy-nót chỉ đường cho.
Kơ-Xâm dựng tạm túp lều bé,
Xóm nhỏ nằm kề con suối to.
Linh mục ra đi không tính toán,
Bok Bê rao giảng chẳng đắn đo.
Bề trên tiên khởi chầu trời sớm;
Ngôi mộ rừng sâu mấy kẻ lo,

Bút danh ALLÔ
Kon Tum 30/1/2019

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

MỘ BOK BÊ