Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu, TinTức > Tầm Quan Trọng Của Việc Xưng Tội

Tầm Quan Trọng Của Việc Xưng Tội

04/04/2019

Tầm quan trọng của việc xưng tội

Nguồn: Đài Vatican Bí tích hòa giải (reconciliation) là một trong các bí tích ban ơn cứu độ rất quan trọng và cần thiết mà Chúa Kitô đã trao cho các Tông Đồ trước tiên và cho Giáo Hội ngày nay cử hành để ban ơn tha thứ của Chúa cho các hối nhân còn tin tưởng nơi lòng thương xót tha thứ của Chúa…

NGUỒN: Công Giáo
Published on Apr 4, 2019
GPKONTUM (4/4/2019) KONTUM

%d bloggers like this: